Atto III

 

 

Scena I

 

 

Colloquio dei due giovani e, a Prata, racconto de "Le Forche Caudine".

 

 

Paolo - Catarė, che fai 'ngoppa a su barcone, a chest'ora? Frischii?

Caterina - E tu, chiuttostu, addu' t'abbii accussi' priestu?

Paolo - Vavu a Peratu. Zi' Franciscu m'č fattu sape' ca m'aspetta la', a funtana e' Spezzacarrafa, 'ntremente che fa abbeverā le pecure. Dice ca nun sacciu che m'adda cuntā... Tu facissi buonu a appicciā u fuocu e a mette a coce i fasuli 'nt 'u pignatu. Nun ti scurda' e coteche! Accussi' quannu ripassu, musera, si mi ulissi fa cena' cu te... Nu pocu e pane tuostu, po', sempe t'u truevi, u mitti 'nt'a piatta, sott'i fasuli, cu nu filu d'uogliu 'ncoppa e 'na spicula d'agliu friscu e vidi che ti magni...

Caterina - Cume si mastinazzu e cannarutu, Pauli'! A che t'č servutu e fa u surdatu a Milanu? I fasuli ti piaceanu prima e i fasuli ti piacenu mo. T'e suonni puru a notte 'sti fasuli, uaglio'! Stammatina a te m'spettau 'na parulella aggarbata, nu cumprimentu, invece! Fasuli, fasuli, fasuli! (tra se') Mara me, chi aggiu 'ngappatu! Stesse ancora a tiempu a mi decide, ca u matrimoniu č 'na pezza che nun si pote chiu' scose!

Paolo - Che buo' a me, Catari'?! I chistu so'! Pero' issa sape' ca si mi rapi u core, ce truevi scittu u nome tueiu. 'A buo', fammenne i' mo', si no zi' Franciscu smonta a Peratu e passa a Cepinu! Statti bona, Catari', e fammi trua' a piatta cu li fasuli!...

Caterina - Vattenne, va'! Quantu si 'ntipaticu!

 

 

Scena II

 

 

A Prata, con zi' Franciscu (e le Forche Caudine).

 

 

Paolo - Zi' Franci', bongiorno ! Cume stati? E pecure che fannu? 'A 'ncappanu l'ereva? Si su veppeta miatanta acqua? Si nun ce stamu attienti, chesse a funtana a fannu secca' 'n tuttu! Menu male che po' vi dannu miatantu lattu e miatanta lana... Si nun fosse accussi' chi v'a desse tutta sa pacienza de le purtā gniemmonti e gniebballi 'n continuazione, juornu matina e sera, cum'a mattu? E chella zi' Cuncetta... enchie 'a jurnata soia facennu u casu 'a matina e filennu a lana 'e notte pe fa' cauzette a sera! E che jotta sape fa'! Cume fa essa 'a jotta nun a fa nisciunu!

Francesco - E' allueru tuttu chellu che dici, Pauli'! Si vede propitu ca si' nu uaglione 'ntilijiente, si no nun facissi se cunzideraziuni! Ma mo fatti dice chellu c'aggiu sentutu l'auta sera da dui a tre prufessuri 'e Roma che eranu venuti a Peratu pe nu supralluogu: uleanu verificā nu fattu succiesu propitu ca seculi e seculi fa.

Paolo - Uā, addaveru? Diciti, diciti! Cuntati, cuntati, zi' Franci'!

Francesco - Chilli prufessuri ievenu cuntennu nu fattu succiesu forze ca si' e forze ca no da 'ste parti paricchi e paricchi anni fa, mitti verzu u tricientuvintunu, prima ancora che nascesse Gesu' Cristu. Si tratta e nu fattu 'e uerra, sacciu ė mo, 'ntremente che Sanniti e Romani si cumbatteanu bruttu. L'esattu puntu de lu fattacciu evena esse le Focule Caudine

Paolo - Forche Caudine, ulissi dice? Su nome cume si l'avesse sentutu quannu ietti nu zicu a scola add'u zi' prevete.

Francesco - Eh, ce puo' crede! Chilli prufessuri ne parlavenu cu miatanta 'mportanza... Ogni tantu s'impuntavenu si 'nacafettavenu. Pe' la veritā nun mi pareanu de la istessa idea.

Paolo - Mbe', che succediu po'?

Francesco - Ausulea! Ausulea! Stennu a chellu che putietti afferrā cu le grecchie e putietti capi', nu certu Ponziu (u patre pare ca purtava lu nome d'Erenniu) che purtava 'nanzi la battuta e cumannava li Sanniti, pe' nun la fa longa cu li Romani che ereno chini 'e fumu e si vantavenu d'esse i figli de la Lopa, s'attestau cu la gente soia a u chianu, vicino a la citā che po' era la capitale loru e si chiamava Caudiu. Che ce vene 'n capu a Ponziu?

Siccome, sacciu ė mo, i cumandanti d'i Romani, nu certu Veturiu Calvinu e nu certu Spuriu Postumiu stevenu cu l'eserciti loru a Caiazza, Ponziu, ch'eva esse nu figliu e 'ntrocchia, penzavu e fa veste 'na decina e surdati suei cume a pasturi cu le bestie loru 'a capezza e d'e fa i' au campu romanu e la' mena' a voce ca i Sanniti - che po' simu nui - eranu iuti a struie Lucera e Puglia.

Paolo - E chilli surdati sapierenu fa?

Francesco - Cassarola! Sapierenu cumbinā tuttu a meraviglia! Evena esse propitu giuvanuttielli aggarbati pecche', nu pocu cantennu, nu poco fischennu, nu pocu sunennu li frauli, ierenu semmenennu sa fabula. Appena la fauza notizia arrivau, sacciu i' mo, a le grecchie de li Rumani, rapeti cielu! Che succediu! Senza perde tiempu si schiaffarenu 'n cuollu li tascapani e partierenu cume a frecce 'n direzione e Lucera, miatantu amica loru. Li Rumani, che se l'erenu beuta subito, qualla via sceglierenu po' pe' i' a 'sta cita'? No chella du mare, chiu' longa, ma chella che passava pe' le Forcule Caudine, ca pecche' sacciu i' mo, era a via chiu' corta. Si' capito fin'a ca, eh, uaglio'?

Paolo - Sine, zi' Franci'! Su fattu mi piace assai! Mbe', e po' cume ivu a feni'?

Francesco - Le bidi chelle muntagne, chilli oschi, la' 'ncoppa? E po' sta chiana 'nzeppata d'ereva e tutta annacquata cu miezu 'sta via? Si ulivi trase ca aivi passa' p'u strittu miezu a chelle muntagne. A stessa cosa iva fa si ne ulivi sci'. Li surdati Rumani facierenu u tentativo 'e passa' pe' ca, ma caru ce custau lu zappullo! Cammina, cammina, a nu certu puntu, chilli presentusi truvarenu a via 'nterrutta a nu munnu e arberi schiantati e prete: certi cieschi che nun t'e' puo' mancu figurā!

Sti Rumani, che po' scemi nun eranu, s'accurierenu ch'erenu stati 'mbrugliati e si sentierenu perzi. 'Ntremente che aizavano l'uocchi a u cielo pe' cercane aiutu ai Dii loru, smitrarenu 'e muntagne e ce vedierenu appustati 'ncoppa a nui Sanniti. Che aveana fa? Tu che fussi fattu, bellillu mio?

Paolo - Mah! Nun averria saputo propito che via piglia', ea!

Francesco - Mbe', loru penzarunu subitamente e se ne i' a la' e s'abbiarenu a torce a retu. S'u' credeano! Li Sanniti, c' aveano gia' penzatu a tuttu, ce facierenu trua' 'nterruttu puru u strittu p'addo' eranu trasuti cu le stesse medesime mudalita' che t'aggiu dittu prima... Rimanierenu attassati, li "figli de la lopa"! Nun s'apettavenu mai nu tiru simile 'a nui muntanari, 'a nui cafuni! Nun sapeano, chilli presentusi, ca nui simu "scarpe grosse e cerviellu finu"! E, accussi', se l'avettero 'mparane a spese loru.

Paolo - Ma l'auti, i Sanniti, 'tremente, che faceanu? Addu' erenu iuti a feni'?

Francesco - Che faceanu? Si sapissi... S'erenu arrececati pe 'ncoppa e chiante e pe 'ncoppa i cieschi chiu' gruessi e da la' e 'nzurdavanu malamente cu tituli e pernacchie!

Paolo - Eh, pero', i Sanniti nun avierenu creanza!

Francesco - Ah, sicuru! Furunu propitu brutti fatti e 'ncivili! Pe' risponne a te 'ncoppa a 'stu puntu, mi ricordo ca unu e chilli prufessuri dicea ca nu certu Titu Livio che era saputu u fattu, u scrivivu int'a storia e criticau 'sti Sanniti: 'e chiamau, aspe', fammi veni' a mente, 'e chiamau "perfidi", che sacciu ė mo'...

Paolo - Nun ce sacciu da' tuortu...

Francesco - Ma iamu 'nanzi. I "figli d'a Lopa", vogliu dice i Romani, nun sapennu che se ne fa', s'aggarbarunu cume putierenu a recapita a na funtana, che putesse esse chella che chiamanu "De li turmienti", e la', parlennu parlennu, nu pocu chiagnennu, nu pocu allucchennu, passarenu la mala notte addaveru 'nmiezu ai turmienti...

Paolo - 'Ntremente i Sanniti che faceanu?

Francesco - 'Ntremente i Sanniti mannareno a dimanna' cunzigliu a Erenniu Ponziu, u patre du cumandante. Chistu, viecchiu ma saviu, ce mannavu a dice ca i figli d'a lopa, vogliu significa' li Rumani, o s'evena mannane tutti quanti liberi o s'avena tutti quanti accide. Ma su cunsigliu nun ce piaciu e pe' discute megliu li Sanniti facierenu veni' lu viecchiu 'ncoppa a muntagna addu' stevenu accampati loru.

Paolo - Pero', nun avierenu riguardu pe' nu viecchiu!

Francesco - E dici buonu! E po' l'avisseru alimmenu ausuliatu! U pruverbiu tene ragione: e' megliu esse curnutu che male sentutu. 'Nfatti...

Paolo - E che lu fecierenu i' la 'ncoppa si nu l'eana sente?

Francesco - Accussi' e', a cu zio! U saviu viecchiu diciu n'ata vota, propitu direttamente: "li Rumani, o l'acciditi tutti quanti e ve levati a 'nanzi o e mannati a le casi loru, 'ngrazie e'diu, in modu che pienzenu buono 'e vui e pe' ricunuscenza vi lassenu 'n pace". Ma a chilli capi tuesti nun piaciu ne a prima ne a seconda sunata e, accussi' nun ausuliarunu u cunsigliu che ce pariu malamente.

Paolo - Ah, sarrā pe' chessu ca chella muntagna porta lu nome de lu "Tuoro de male cunsiglio"...

Francesco - Uaglio', cume si finu! Ca e' propitu pe' chessu. 'Nt' a su nome ce sta tutta na storia, ce sta u destinu e dui populi!

Paolo - Cume ivu a feni', po', u fattu?

Francesco - E 'mbe', ivu a feni' ca i Sanniti 'mpizzarunu certi pali e 'ncoppa a chilli cert'auti ancora e, 'nfine, facierenu passa' chilli pueracci la' pe' sotto, sacciu i' mo, sott'a chelle forcule...

Paolo - Ma tuttu chessu sarria succiesu propitu ca, 'ncoppa Peratu?

Francesco - Eine, figliu miu, propitu ca, 'ncoppa Peratu, a quantu aggiu pututu capi'...

Paolo - Uā... nientimenu, chilli figli d'a Lopa, accussi' forzuti, sarrienu passati pe d'a ca, e a chella manera? Ma u sapiti, zi' Franci', ca i' ce credu e nun ce credu? Dicitemi a veritā, ve lu fussivu 'mentatu vui su fattu pe' mi burla'?

Francesco - Ah, Pauli', pe chi mi pigli?!

Paolo - No, sulu pecche' sacciu ca siti pazziariellu e spissu spissu vi piace e ce 'mbruglia'...

Francesco - 'Mbe', none a cu ziu, 'Sta vota propitu none! T'aggiu cuntatu chellu c'aggiu potuttu afferra', mentre chilli prufessuruni parlavenu, parlavenu, parlavenu ..

Paolo - Allora scusatemi si aggiu dubitatu 'e vui, certo e' che mo, doppu chellu che m'aiti cuntatu, 'ste vie, sta chiana e Peratu, ste muntagne, chella funtana, a l'uocchi miei parenu n'ata cosa e pe' d'a ca nun ce vedu chiu' sulu pecore, vacche, acqua e acquaccia, ma i surdati 'e chilli tiempi che si scuntravenu, si trementevanu stuorti, si 'nzurdavanu, s'uleanu accide. Uā... Zi' Franci', vui mi crediti? Mi pare quasi d'e' sente... mi pare quasi d'e' vede'... Mo, quando mi capiterrā e sta sulu a pasce 'e pecure, sicuramente mi capiterra' puru 'e sta a penza' a le Forcule Caudine, e a tuttu chellu che stu nome pote significane.