Atto II

 

 

Visite alla sposa.

 

 

Madre di C. - Catarì, scinni abballi, ca' tozzulanu a lu pertone!

Caterina - E chi è, ne ma'?!

Madre di C. - Nun u sacciu! Va' a bedè. Ea nun  pozzu ì, ca stu assetennu a farina pe' fà lu pane. Appena turnata da u mulinu de' Lesche m'aggiu posta subbitamente a l'opra, ca stamu nu bellu pocu attrassate: cu' tuttu chellu che tenimu a fa'...

Caterina - Va buo', corru! (tra sè) Madonna mia, nun mi fà 'ntruppecà! Ma... chi sarrà?!...

(aperto il portone) Uà, e chi si vede! Cummara mia bella, cume siti arrivata finu a cà, cu 'stu cautu?!

Comare - Allora nun t'eva vedè, prima e te ne ì a 'sta casa? Stanotte nun aggiu pututu chiude uecchiu, penzennu c' a 'n atu zicu ce lassi e chisà si ce vedimu spisso cume aimu fatto fino a mo'... Chi si pote scurdà e te, cummarella mia bella? Si stata 'na bonissima figliola e 'sta ricca sciorta te la si' propitu meritata. A gente addò vai è 'na bona fameglia, onesta e faticante e quannu ce sta a virtù e l'onore, ce sta tuttu, puru miatanti sordi...

Caterina - Accussì è, cummà, speramu sulu e ì d'accordo, ca chestu è nu pocu diffiggile, cu tutte chelle caenateme che trou.

Comare - Nun ti proccupà, chelle tienghenu i fatti loru a penzà.

Caterina - Chesta è la speranza! Ma mo pigliatevi li cumprimenti, cummà! Che vi pozzu da', vedimu nu pocu... Le pastette mammema l'è fatte già e sarrienu fresche fresche!

Comare - None, Catarì, ca tengu ancora 'ncoppa u stommacu u ciammaccu 'e patane e fasuli che mi magnai sera: era accussì sapuritu cu chillu aglietiellu friscu e chillu cerasiellu che ce mettietti in miatanta quantità che 'a piatta me l'aggiu chiumputa quasimente tutta quanta ea.

Caterina - Oh, mi dispiace! Ma cacche cosa ve l'aita piglià! Vulissevu nu bicchierinu 'e rosolio pe lu buonu augurio?

Comare - Uà, figlia mia bellella, m'ulissi accide?

Caterina - Pecchè?

Comare - Ca pecchè, nu lu sai? Tengu lu fetecu! Nun pozzu veve mancu 'na gliotta de vinu! Eppure mi piacea tantu... Chillu, maritemu, lu fa tantu sapuritu che, femmena e bona, me ne tracannasse 'na otta a 'ota! Eh, che bulimu fà? Pe' campà ce vole la pacienzia! Senza la pacienzia nun si pote fà propitu nienti...

Caterina - Ohi, cummara mia, stati addaveru arruinata! Però, lassamu sta u bicchierinu, ma nun ve ne putiti i' senza piglià niente! Ce stannu 'e mennule, i cunfietti,... Che vi è chiù aggraditu?

Comare - E va buo', dammi nu cunfiettu, e cu tanti, ma propitu miatanti auguri, Catarì! Mo, però, 'stu realu miu lu vuò uardà?

Caterina - Che mi siti purtatu? Nun v'aveata disturbà doppu tuttu chill'aiutu che ci aviti datu quannu aimo fattu le culate p'u curredu, senza cuntà a bona parola ch'aviti puestu pe 'stu matrimoniu.

Comare - Rapi, rà, e nun dice mattie! Allora u rialu nun te l'ea fà?! Propitu e', po'? E' che t'aggiu sempe vulutu bene e che chisà che avesse fattu pe' ti dà figliemu! Ma chillu è nu camminamunnu e addù lu simmeni nun l'arrecuegli. Accussì, t'aggiu fattu vattià l'urdimu ninnillu miu e ce simu 'mparentati ugualimente! Che bulimu fà? C'ima accuntentà! Ma rapi, rapi 'sa scatula: speru c'aggiu 'ncuntratu lu 'ustu tuoio!...

Caterina - Ahè, sulu p'a scartà! Fammi piglià 'e fuerfeci, accussì fazzu chiù priestu! Puru si m'incresce e retuccà 'sta bella carta cu le rose! Oh, eccuce fattu! Uà... Uà... Che mi siti purtatu! Ohi Diu, che bellizzi! Ma vui aiti esagerato! I nun meritau tantu...

Comare - Ti meritavi chessu e autu, nennè! E' nu cuncertinu 'e cuntrascenzu: a cannacca, l'aniellu e le sciucquaglie.

Chellu che m'è fattu decide a fa la spesa su state propitu le sciucquaglie. Appena l'aggiu smitrate, te l'aggiu viste subitamente a le grecchie. Chelle po', ca pecchè piennenu, camminennu camminennu si muovenu e fannu chillu remore accussì simpaticulillu, come si fosse, che t'aggia dice? 'nu ndringhete-'ndranghete...

Mbe, allora, cummarè, aggiu 'ncuntratu lu 'ustu tueio?

Mo me n'aggia propiu ì, ca s'è fattu tardi e vui aita ancora magnà!

Madre di C. - (entrando) Teresè, aspetta nu zicu, ca mo vene figliemu e ti fazzu accumpagnà cu lu carruzzinu! Issu è ghiutu nu pocu fore a guernà li puerci. Pueriellu, s'è carrecatu de cerze cum'a nu ciucciu, ca chilli purcelluzzi nun buonnu autu, perciò s'è azato 'e notte pe le ì arreccugliennu cà e là pe li munti 'ncoppa. E mena mo', aspetta n'atu mumentu!

Comare - None, sora mia, me n'aggia propitu ine! E po' nun ti vogliu arrubbà tiempu. Si vede ca stai 'mpressata... Certu starrai assetennu, ca ti si tutta 'nfarinata, a abbià da lu maccaturu e a finì a lu sinale che nun tene chiù culuri...

Madre di C. - Eine, stongu assetennu, ma che c'entra? Comunque, fà cume vuo' tu, Teresella mia! Tu sai ca parlu cu tuttu u core!

Comare - Eh, nun l'essa sapè! Razie! Razie! E statti bona, Pascalì; statti bona, Catarì! Felice pranzo e felice sera!

(baci e abbracci; le due l'accompagnano al portone)

Caterina - Statevi bona cummà! Salutatemi lu cumpare e lu figlianu. Dicitice ca 'e vogliu vedè au sposaliziu! Tienghenu ancora tre ghiuorni pe' ce penzà: crai, piscrai e piscrillu!

Comare - Va buo', razie! Po' ve lu fannu sapè loru!

 

 

Scena III

 

 

Verso sera (continuano le visite): le amiche le portano in dono un mattinè ricamato da loro.

 

 

Le amiche (dalla strada) - Catarì! Catarì! Catarì!

Caterina - Cum' alluccano! Chi è?

Le amiche - Simu nui, l'amiche toie!

Caterina - Ohi, che piacere! Salliti, salliti 'ncoppa!

Una delle cinque amiche - Aimu penzatu sempe a te 'st'urdimi quinneci juerni e aimu decisu e' ti fà 'na cosa bella. Accussì, tutte 'nzegna, ce simu messe de casa e de puteca, pe' quatt'ore a la matina e, chi faticava a la manica, chi a le spalle, chi au riestu, t'aimu preparatu nu mattinè cume a chillu d'a cuntessa. Uiccannu! Vidi si ti piace...

Caterina - Uà... e che sbrennore! Ma chistu mattinè è degnu 'e 'na regina! Ci aiti missi tutti i punti du ricamu (ammirandolo)... tutte 'ste retine che 'e mancu m'e sonnu! Sapevu ca eravati brave ma no a 'stu livellu! Pe' la marina!!!

Un'altra delle amiche - Aimu fattu u possibile pe' ti fà rimanè cuntenta. A vedè cume sarrai ancora chiù bella, quannu a matina, 'nanzi au specchiu, ti sciuogli 'a trezza pe' ti spiccià si belli capilli...  Pe' chessu, ti raccomannamu de l'usa'! Nun fa che po' u uardi, u chivi e u lassi 'nt'u cummo' pe' figlieta, po' pe' nepoteta, ecc... ecc... cum' hannu fattu 'e mamme nostre...

Caterina - Nun vi pigliate penzieru, l'abbiu subitu, accussi' vi tengu sempe a mente, ogni ghiuornu...

Altra amica - Iamuccenne mo', ca vene gente... (guardando fuori)

Altra amica - Chi sarrà...

Caterina - Chi?

La V amica - U zi' prevete, u miedecu e lu farmacista.

La I amica - Ahe', piezzi ruessi!

La II amica - E mbè, chi rispetta è rispettato!

La III e IV amica, insieme - Statti bona, Catarì, e felice sera!...

La V amica -E nun ti scurda' 'e nui!

Caterina - Ma che cassarola dici? Doppu d'i miei, veniti subitu vui int'a 'stu core miu! (accompagnandole alla porta)

Entrando , i tre visitatori, intanto- Caterinè, Caterinella bella!

Caterina - Bonasera! Ma che onore!

Uno dei tre - E' una gioia per tutti noi , in paese, saperti sposa e sposa felice!

Caterina - Grazie, siti troppu gentili!

Il parroco - Ti abbiamo portato un pensierino! Capirai... U putecaru ti venne chellu che tene... sicchè, io che sono il parroco, ti ho portato dell'acqua benedetta, con cui benedirai la tua nuova casa.

Il medico - Io che ti ho visto crescere e mi sono preso cura della tua salute - vedi che splendida figliola sei diventata? - che ti puteu mai purtà? Eccoti, così, un elisir di lunga vita, con l'augurio che tu possa vivere cento e più anni, sempre bella e fresca cume a 'na rosa!

Il farmacista - Io, invece, da buon farmacista all'antica, più erborista che dottore, p'a verità, poichè do tanto credito alle erbe, alle piante, insomma alle creature del mondo vegetale che adoro, ti offro questo cofanetto di buone erbe essiccate all'ombra: camomilla, aloe, timo, borragine, eucaliptus, malva, menta, mentastro,... Manca l'urdica, ma chella po' l'arrecuogli tu pe' mantenè i piccerilli quannu ti fannu 'nquietà, cume faceva mammema cu me, che eru 'nu veru delinquente quann'eru criaturo... e ella cu l'urdiche spissu spissu mi curreva appriessu e m'infucava u culillu...

Caterina - Vui mi cunfunditi cu tutte 'ste gentilezze! Vi ringrazio veramente assai! Chisti su 'i cunfietti e che ste so' e mennule: pigliati, pigliati... Mamma e tatillu stannu troppu affarati a 'stu mumentu e nun vi puonnu veni' a salutà, mi dispiace...

Il medico - Nun ti preoccupà, Catarì, l'importante è che abbiamo visto te. Ce li saluti e porgi i nostri ossequi.

Caterina - Va bene, grazie. Mo' vevitevi 'nu bicchiere 'e vinu iancu: sacciu ca vi piace.

I tre insieme - Con piacere! A' salute! (bevendo)

Il farmacista - E mo statti bona e auguri per una vita felice! (Caterina li accompagna verso la porta)

Il medico (mentre si allontana si ferma di botto e, voltandosi) - Ah, Catarì, mi raccumannu, tieni sempre fede alla mia ricetta: zucati l'uovo friscu 'a matina, tracannati 'nu bellu bicchiere di vino rosso a pranzo e magnati miatanta frutta! E' una ricetta infallibile che ti farà vivere cientu e chiu' anni!

Caterina - Nun vi preoccupati, dotto', a forza d'ove, frutta e vinu aggiu cresciuta: sempe cheste su' state le medecine mee!

 

 

*   *   *

 

 

Caterina rientra in casa e va dritto alla camera ove due donne stirano con grande cura:

 

 

Caterina - Mamma mia che stanchezza 'sti juorni! U curredu è statu già purtatu: cum'è che stirati ancora?

Una delle aiutanti - Su rimasti ca' ancora paricchi panni: ce l'eravamu scurdati!

Caterina - Facitemi vedè stu fierru. Chistu è chiu' friddu 'e me! Cum'è che nun ve ne siti accorte? Datimmellu ca ve l'appicciu e' (prende il ferro e lo agita su e giu' per stimolare l'accensione dei carboni).

L'altra aiutante - Catari', piglia nu pocu 'e carta velina rossa pe fa' spicca' megliu u traforo e 'sta cammisa; piglia puru nu pocu 'e lavanda pe' ste doie lenzole e cannevu. Ah, tenissi naftalina? Servesse pe' sta lisese, accussi' nun tarla.

Caterina - Mo' vi pigliu tutte cose, pero' facitemi prima muzzeca' nu milu. Ne uliti unu puru vui? 'Ncoppa a finestra ce ne sta nu bellu panaru chinu. Su' mele a nurcu e su' na specialità. Mammema 'e tene sempe la', 'nzegna a la buttiglia du latte: a la serena, dice ella, si tene tuttu megliu e acquista chiu' sapore!

Una delle donne - E dice buonu! Afferra su panaru , Catari', e pruamu se mele tantu speciali!